strona główna kontakt ogłoszenia

Kontakt

e-mail:
     sm_olesno@pro.onet.pl

Adres
     ul. ks. G. Łysika 1
     46-300 Olesno
tel./fax
     34 358 26 68
     34 358 25 44

księgowość
     34 358 26 78

Ogłoszenia

Olesno, dnia 3 czerwca 2024 r.


Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie zgodnie z § 102, pkt 9 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r., o godz. 1700 w Miejskim Domu Kultury (duża sala), przy ul. Wielkie Przedmieście 31.

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla Spółdzielni sprawach.  

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2023 r. oraz kierunki działania

8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.

9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie sprawozdania finansowego  i udzielenie

      absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.

10. Informacja z wykonania wniosków podjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.

11. Informacja o dokonanych przetargach i przeksięgowania środków ze sprzedaży mieszkań

      (ul. Kościuszki 32/23 i ul. Ks. Gustawa Łysika 9/116 na fundusz remontowy Spółdzielni

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności 

Walnego Zgromadzenia.

13. Dyskusja.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. 

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.

16. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku na działalności za 2023r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni.

18. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych.

19. Podjęcie uchwał dotyczących przeksięgowania środków ze sprzedaży mieszkań.

20. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. Uchwalenie wniosków.

22. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

                                                                                       ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

        Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za  2023 rok, projekty uchwał do WZ – do wglądu   w dziale członkowsko – mieszkaniowym (sekretariat), sprawozdanie finansowe  za 2023 rok – do wglądu – Główny Księgowy.  

       Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia do 15 dni przed dniem posiedzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2024 r. Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 15 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na    3 dni przed Walnym Zgromadzeniem,  tj. do dnia 21 czerwca  2024 r. w siedzibie Spółdzielni.

      Podpisanie listy obecności przez członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywane za okazaniem dokumentu tożsamości (stawiennictwo osobiste) lub pełnomocnictwa (na piśmie - celem dołączenia do akt z Walnego Zgromadzenia).  

,

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleśnie

ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż mieszkania w Oleśnie przy ul. Księdza Gustawa Łysika 9/116, o pow. użytkowej 38,0 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 2,41 m2. Mieszkanie znajduje się na parterze.

Cena wywoławcza: 209.000,00 zł

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Oleśnie, przy ul. Księdza Gustawa Łysika 1 (siedziba Spółdzielni).

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 10.000,00 zł na 2 godziny przed przetargiem, gotówką w kasie Spółdzielni lub na rachunek Bankowy PKO SA nr 54 1020 3668 0000 5802 0009 2114 lub ING 33 1050 1171 1000 0005 0065 6525 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (w przypadku wpłaty na rachunek bankowy należy okazać się dowodem wpłaty).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie

..

Wypełniając Wniosek nr 2, Walnego Zgromadzenia Członków

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Rada Nadzorcza przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie ustalila, że

Członkowie Rady Nadzorczej będą pełnić dyżur w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna), przy ul. Księdza Gustawa Łysika 1

w każdy ostatni wtorek miesiąca od godziny 15:00 do 17:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.

Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ w Kluczborku buduje osiedle

https://www.mieszkania.smkluczbork.pl/

...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie informuje, że od dnia 23 czerwca br., została obniżona temperatura ciepłej wody użytkowej w ciągu dnia z 55oC do 50oC oraz dodatkowo w godzinach nocnych, tj. od 2300 do 400 z 45oC do 40oC, dla budynków przy ul. Słowackiego 4 -14.

Decyzja jw. została podyktowana zamiarem obniżenia kosztów za podgrzanie wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Została  poprzedzona analizami mocy dla poszczególnych budynków oraz korespondencją i rozmowami z dostawcą ECO Opole w okresie poprzedzającym jej podjęcie.

Koszty utrzymania temperatury wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej są wysokie. Administratorzy zasobów mieszkaniowych szukają optymalnych rozwiązań. Dostawcy ciepła monitorując parametry poszczególnych budynków znają ich wykorzystanie i potrzeby. 

Od dnia 25 listopada br., został przesunięty czas obniżenia temperatury w godzinach nocnych z 2300 na 2330 do 430.

Wyrażamy nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii korzystania z ciepłej wody użytkowej przy obecnych temperaturach, do utrzymania których, bezwzględnie zobowiązaliśmy dostawcę.

.

numery kont Spółdzielni Miesazkaniowej

PKO BP              - 54 1020 3668 0000 5802 0009 2114

ING Bank Śląski - 33 1050 1171 1000 0005 0065 6525

.

Korporacja Kominiarzy Polskich

z a l e c a – dla własnego bezpieczeństwa:

 

- ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków prze umożliwienie dostępu do kominów, kanałów kominowych,

- usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki lub zaniedbania, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru,

- dokonuj obowiązkowej kontroli przewodów kominowych,

- w żadnym wypadku nie wolno zakrywać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe,

- zapewniaj dopływ powietrza zewnętrznego niezbędnego do prawidłowego spalania gazu tzn. nie doszczelniaj okien i innych zamknięć otworów zewnętrznych,

- w przypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych o dużej szczelności uniemożliwiających dopływ powietrza zewnętrznego należy przewidzieć odpowiednie urządzenie zapewniające wystarczający jego napływ,

- piecyk gazowy i terma gazowa powinny być szczelnie przyłączone do przewodów spalinowych, a przewody spalinowe musza być szczelne i drożne,

- należy uchylać okna podczas użytkowania urządzeń gazowych, szczególnie gdy okna są uszczelnione lub wymienione na szczelne, a nie zastosowano innego rozwiązania doprowadzenia powietrza.

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pozycja 1623. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 7 czerwca 2010r., Dz. U. Nr 109, pozycja 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Numery telefonów alarmowych:

- 999 – pogotowie ratunkowe

- 998 lub 112 – straż pożarna