strona główna kontakt ogłoszenia

Ogłoszenia

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że

z dniem 11 maja 2021r.

zakończyliśmy sezon grzewczy 2020/2021.

                                                             Prezes Zarządu

dotyczy: Słowackiego 8, klatki od VII do IX

Od dnia 12 maja 2021r.  (środa) od godz. 8:00 do dnia 25 maja 2021r. do godz. 15:00 nastąpi

dwutygodniowa przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej.

Przerwa w dostawie nastąpi z powodu remontu instalacji wodnej (wymiana rur poziomych w korytarzu piwnicy).

Na czas prowadzonych prac prosimy zamknąć w mieszkaniach zawór przy wodomierzu ciepłej wody.

Kierownik GZM, Andrzej Janik

dotyczy: Słowackigo 8 od klatki I do VI

W dniu 12 maja 2021 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej od godz. 8:00 do godz. 14:00.

Przerwa nastąpi z powodu remontu instalacji wodnej.

Na czas prowadzonych prac prosimy zamknąć zawór przy wodomierzu ciepłej wody.

Kierownik GZM, Andrzej Janik

...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie informuje, że od dnia 23 czerwca br., została obniżona temperatura ciepłej wody użytkowej w ciągu dnia z 55oC do 50oC oraz dodatkowo w godzinach nocnych, tj. od 2300 do 400 z 45oC do 40oC, dla budynków przy ul. Słowackiego 4 -14.

Decyzja jw. została podyktowana zamiarem obniżenia kosztów za podgrzanie wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Została  poprzedzona analizami mocy dla poszczególnych budynków oraz korespondencją i rozmowami z dostawcą ECO Opole w okresie poprzedzającym jej podjęcie.

Koszty utrzymania temperatury wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej są wysokie. Administratorzy zasobów mieszkaniowych szukają optymalnych rozwiązań. Dostawcy ciepła monitorując parametry poszczególnych budynków znają ich wykorzystanie i potrzeby. 

Od dnia 25 listopada br., został przesunięty czas obniżenia temperatury w godzinach nocnych z 2300 na 2330 do 430.

Wyrażamy nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii korzystania z ciepłej wody użytkowej przy obecnych temperaturach, do utrzymania których, bezwzględnie zobowiązaliśmy dostawcę.

.

Informujemy,

że od miesiąca sierpnia 2020r.  kasa Spółdzielni będzie czynna:

we wtorek od godz. 9:00 do 15:30

w środę i czwartek od godziny 9:00 do 13:00

w poniedziałek i piątek - kasa nieczynna


                                                     Zarząd Spółdzielni

.

Informujemy, że decyzją Nr GL.RET.070.7.101.2018 Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.

Na tej podstawie Spółka informuje o następujących wysokościach obowiązywania Taryf od dnia 29.05.2020 r.:

- opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 3,32 zł za 1 m3,

- opłata za wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych - 6,42 zł za 1 m3

W związku z powyższym dokonamy odczytów stanów wodomierzy      w datach zmian ceny (tj. 31.01.2020 i 28.05.2020) oraz na dzień 30.06.2020r. w celu uwzględnienia obowiązujących cen wody w jednym rozliczeniu za I półrocze 2020r.

Od dnia 1 lipca 2020r. naliczymy w opłatach eksploatacyjnych zaliczkę na zimną wodę wraz z odprowadzeniem ścieków zgodnie        z obowiązująca ceną za 1 m3 w łacznej wysokości - 9,74 zł brutto za 1 m3.

                                                                     Zarząd Spółdzielni

.

numery kont Spółdzielni Miesazkaniowej

PKO BP              - 54 1020 3668 0000 5802 0009 2114

ING Bank Śląski - 33 1050 1171 1000 0005 0065 6525

.

Korporacja Kominiarzy Polskich

z a l e c a – dla własnego bezpieczeństwa:

 

- ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków prze umożliwienie dostępu do kominów, kanałów kominowych,

- usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki lub zaniedbania, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru,

- dokonuj obowiązkowej kontroli przewodów kominowych,

- w żadnym wypadku nie wolno zakrywać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe,

- zapewniaj dopływ powietrza zewnętrznego niezbędnego do prawidłowego spalania gazu tzn. nie doszczelniaj okien i innych zamknięć otworów zewnętrznych,

- w przypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych o dużej szczelności uniemożliwiających dopływ powietrza zewnętrznego należy przewidzieć odpowiednie urządzenie zapewniające wystarczający jego napływ,

- piecyk gazowy i terma gazowa powinny być szczelnie przyłączone do przewodów spalinowych, a przewody spalinowe musza być szczelne i drożne,

- należy uchylać okna podczas użytkowania urządzeń gazowych, szczególnie gdy okna są uszczelnione lub wymienione na szczelne, a nie zastosowano innego rozwiązania doprowadzenia powietrza.

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pozycja 1623. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 7 czerwca 2010r., Dz. U. Nr 109, pozycja 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Numery telefonów alarmowych:

- 999 – pogotowie ratunkowe

- 998 lub 112 – straż pożarna